Đ/C:  BÙI XUÂN NGUYÊN

UVBTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn

SĐT: 0902289146

1. Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng, điều hành hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo:

- Công tác tư tưởng chính trị và đạo đức.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 22/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về tập trung lãnh đạo xây dựng đô thị văn minh đến năm 2025.

- Công tác tài chính đảng, nội chính.

 

Đ/C LÊ VĂN BÌNH

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

SĐT: 0914198108

1. Thường trực giải quyết các công việc của Đảng ủy.

2. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo:

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

- Công tác giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên.

- Công tác Đảng vụ.

- Hoạt động khối Dân vận Đảng uỷ, Mặt trận các đoàn thể. 

- Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.