1. Đ/c:  Nguyễn Xuân Lương

HUV, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn

SĐT: 0947328383

2. Đ/c Lê Mạnh Đạt

ĐUV, Phó chủ tịch UBND thị trấn phụ trách lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

SĐT: 0946110077

3. Đ/c Đặng Trung Nghệ

ĐUV, Phó chủ tịch UBND thị trấn phụ trách lĩnh vực Kinh tế

SĐT: 0967804555